(+84) 903-718-836 info@hssc.vn

Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành khách sạn, nhà hàng

Ngun nhân lc được xem là giá trct lõi để phát trin doanh nghip. Đội ngũ nhân schuyên nghip, sáng to, cht lượng là nhng yếu tgiúp cho nhà hàng, khách sn phát trin bn vng và nâng cao năng lc cnh tranh.

Đào to ngun nhân lc là mt trong nhng ưu tiên hàng đầu ca tt ccác doanh nghip. Nht là đối vi các doanh nghip trong ngành dch vthì ngun nhân lc li là điu quan trng nht trong vic tn ti ca doanh nghip.

Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành khách sạn, resort

Tm quan trng ca đào to ngun nhân lc trong qun lý vn hành khách sn

Vic đào to ngun nhân lc trong ngành khách sn là mt trong nhng yếu tquan trng để nâng cao cht lượng dch v, shài lòng ca khách hàng và khnăng cnh tranh ca doanh nghip. Có mt sli ích và tm quan trng ca vic đào to ngun nhân lc trong ngành khách sn như sau:

  • Giúp nhân viên thc hin công vic tt hơn, hiu quhơn; nhân viên được cp nht nhiu thông tin, knăng và phương pháp làm vic, qun lý mi nht.
  • Giúp nhân viên mi đi đúng hướng, tuân thủ đúng quy trình, hiu công vic rõ ràng, ng biến nhanh chóng và giao tiếp chuyên nghip vi khách hàng.
  • Phát trin, nâng cao knăng cho nhân viên, chun bị đội ngũ kế cn và tha mãn nhu cu phát trin ca nhân viên. Nhân viên cũng sgn bó lâu dài vi doanh nghip.
  • Tăng khnăng cnh tranh, danh tiếng và doanh thu cho doanh nghip.

Ngoài ra, vic đào to ngun nhân lc trong ngành khách sn cũng giúp gii quyết các vn đề tchc, hướng dn công vic cho nhân viên mi và trlương cho nhân viên chính xác, công bng.

Tuy nhiên, để đào to ngun nhân lc hiu qu, cn có kế hoch, quy trình và tiêu chun rõ ràng. Cũng cn chú ý đến vic thc hành, giao tiếp và ngoi ngữ để không bthua kém so vi lao động các nước khác trong khu vc.

Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành khách sạn, resort

Nhng trường hp cn xây dng ngay chiến lược đào to ngun nhân lc

Chủ đầu tư nhà hàng, khách sn nên xây dng chiến lược đào to ngun nhân lc khi nhn thy doanh nghip ca mình có nhng trường hp sau:

  • Khi hot động ca khách sn, nhà hàng có nhng biu hin yếu kém vnăng lc nhân s, chuyên môn, nghip vca nhân viên làm nh hưởng đến năng sut và mc tiêu tchc đã đặt ra.
  • Khi sthay đổi vcông nghhay chiến lược mi cũng đòi hi trình độ cao hơn ca đội ngũ nhân s, cho nên Chủ đầu tư nhà hàng, khách sn phi có mt chiến lược đào to và phát trin ngun nhân lc phù hp và kp thi.
  • Khi nhà hàng, khách sn mun phát trin bn vng và nâng cao năng lc cnh tranh thì ngun nhân lc cn phi nâng cao vccht và lượng. Ngun nhân lc thiếu hoc dư tha, hoc cht lượng thp sẽ ảnh hưởng ln đến sphát trin ca nhà hàng, khách sn.
  • Khi nhà hàng, khách sn mun to ra nhng giá trgia tăng cho khách hàng, ci thin cht lượng dch vvà thu hút khách hàng.
  • Khi trên thtrường có nhng xu hướng mi, Chủ đầu tư nhà hàng, khách sn cn bt kp thhiếu để đáp ng mi nhu cu ca khách hàng.

Phi xây dng ngay tban đầu và ngay khi thy nhng du hiu bt thường, vì nếu để quá lâu thì vic thay đổi smt rt nhiu thi gian và đôi khi là không ththay đổi được.

Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành khách sạn, resort

Xây dng chiến lược nhân strong qun lý, vn hành nhà hàng, khách sn

Các bước xây dng chiến lược ngun nhân slà mt quá trình quan trng để giúp khách sn, nhà hàng phát trin bn vng, to ra li thế cnh tranh và đáp ng được nhu cu ca thtrường.

Tùy vào tng loi hình, quy mô và mc tiêu ca nhà hàng, khách sn mà scó nhng chiến lược ngun nhân sphù hp. Sau đây là các bước xây dng chiến lược ngun nhân smà Chủ đầu tư có ththam kho.

Bước 1: Phân tích nhu cu kinh doanh ca khách sn, nhà hàng, bao gm các yếu tnhư: mc tiêu, chiến lược, hot động, văn hóa, giá trct lõi và xu hướng ca khách sn, nhà hàng. Đây là bước cơ sở để xác định được vai trò và đóng góp ca ngun nhân lc đối vi sthành công ca khách sn, nhà hàng. Da vào nhu cu kinh doanh ca khách sn, nhà hàng shoch định được cn bao nhiêu nhân sự ở trình độ nào để có thể đáp ng được nhu cu ca khách sn, nhà hàng.

Bước 2: Dbáo yêu cu vngun nhân lc trong tương lai, bao gm slượng, cht lượng, knăng và năng lc ca nhân s. Đây là bước quan trng để đảm bo có đủ ngun nhân lc phù hp vi các hot động và chiến lược ca khách sn, nhà hàng trong thi gian dài. Để có thdbáo được chính xác thì khách sn, nhà hàng cn có được định hướng kinh doanh rõ ràng.

Bước 3: Phân tích khong cách gia nhu cu và ngun lc tương lai, bao gm các khía cnh như: thiếu ht hoc dư tha nhân s, chênh lch vknăng và năng lc, sphù hp gia nhân svà vtrí công vic. Đây là bước cn thiết để xác định được các vn đề và thách thc vngun nhân lc mà khách sn, nhà hàng phi đối mt.

Bước 4: Lp kế hoch hành động và trin khai chiến lược ngun nhân s, bao gm các hot động như: tuyn dng, đào to, phát trin, thưởng thc, gichân và thay thế nhân s. Đây là bước thiết thc để gii quyết các khong cách đã phát hin bước trước và ci thin hiu quca ngun nhân lc.

Bước 5: Đánh giá chiến lược ngun nhân s, bao gm các hot động như: theo dõi, kim tra, phn hi và điu chnh chiến lược. Đây là bước không ththiếu để kim tra hiu quca chiến lược ngun nhân sđưa ra các bin pháp ci tiến khi cn thiết. 

Xây dng chiến lược nhân shoàn ho là mt quá trình đòi hi sphi hp cht chgia các bên liên quan trong doanh nghip, bao gm ban lãnh đạo, ban qun lý, ban nhân s, các nhà tư vn và nhân viên.

Đào to nhân slà chiến lược lâu dài ca khách sn, nhà hàng

Đào to nhân slà mt trong nhng chiến lược lâu dài ca khách sn, nhà hàng để phát trin và duy trì ngun nhân lc cht lượng, đáp ng được nhu cu và mc tiêu kinh doanh. Đào to nhân skhông chgiúp nâng cao knăng, kiến thc và năng lc ca nhân viên, mà còn to động lc, sgn bó vi công ty và tính sáng to trong công vic.

Đào to nhân scũng giúp khách sn, nhà hàng cp nht công nghmi nht, tiêu chun hóa quy trình sn xut và ci thin cht lượng dch v. Đây là nhng li ích mà đào to nhân smang li cho khách sn, nhà hàng.

Tuy nhiên, để đào to nhân shiu qu, Chủ đầu tư khách sn, nhà hàng cn có mt kế hoch, quy trình và tiêu chun rõ ràng. Chủ đầu tư cn phi phân tích nhu cu, mc tiêu, ngun lc và thtrường để xác định được đối tượng, ni dung, phương pháp và thi gian đào to. Chủ đầu tư cũng cn phi theo dõi, đánh giá và điu chnh chiến lược đào to nhân stheo thi gian và hoàn cnh.

Đào to nhân slà mt chiến lược lâu dài vì nó nh hưởng trc tiếp đến sphát trin bn vng ca doanh nghip. Nếu doanh nghip không chú trng đến vic đào to nhân s, sdn đến các hu qunhư: thiếu ht hoc dư tha nhân s, cht lượng nhân sthp, hiu sut công vic gim, khnăng cnh tranh yếu, danh tiếng và doanh thu suy gim.

Ngược li, nếu doanh nghip có mt chiến lược đào to nhân shiu qu, sgiúp doanh nghip có được ngun nhân lc n định, cht lượng cao, linh hot và sáng to. Điu này smang li cho doanh nghip nhng li thế cnh tranh và khnăng thích ng vi thtrường.

Hãy liên hngay vi HSSC để được tư vn chiến lc và cung cp ngun nhân lc chuyên nghip nht. Vì HSSC có sn đội ngũ nhân sdphòng và mng lưới ng viên trên toàn quc. Bên cnh đó, HSSC còn có đội ngũ chuyên gia trong ngành có thgiúp htrcho doanh nghip trong vic đào to các nhân shin ti trthành nhng chuyên gia trong chính ngành ca mình.

Để biết thêm về dịch vụ quản lý vận hành của chúng tôi, vui lòng liên hệ với HSSC Hospitality theo Hotline: (+84) 903.718.836 để được tư vấn đầy đủ nhất.

HSSC | HOSPITALITY SOLUTIONS SAIGON CORPORATION

Địa chỉ: 173A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 903.718.836 – 090.2623.066 | Email: info@hssc.vn

Website: https://hssc.vn/ | Facebook : HSSC Hospitality | Youtube : HSSC Hospitality

Bài viết liên quan

Xin chào bạn

Chưa tới 30 giây điền thông tin để xem slides giới thiệu tổng quan về chúng tôi nhé!